1

* 20.9.2015

matka: Marsyas Florence

otec: Roger Nickola

narozeno:    3/0

odchováno: 3/0

------------------------------------------------------------------------------------------

Harvey Z Fantazie 

PV:  130 g

barva: sable

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Harley Z Fantazie 

PV: 114 g

barva: černá s bílou

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Happy Z Fantazie 

PV:  92 g

barva: černá - bílá